گرفتن پروانه کسب و ایجاد آتلیه عکاسی

برای ایجاد آتلیه و گرفتن پروانه کسب چه کارهایی باید انجام بدیم.؟

بر اساس قانون نظام صنفی ابتدا به اتحادیه  عکاسان و فیلمبرداران مراجعه می کنیم و طبق قانون اقدام می نمائیم . مراحل کارهائی که باید انجام دهیم. مدارک لازم را طبق جدول زیر تهیه و به اتحادیه ارائه می دهیم. آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی موضوع : ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی .


 

برای ایجاد آتلیه و گرفتن پروانه کسب چه کارهایی باید انجام بدیم.؟

..................................

بر اساس قانون نظام صنفی ابتدا به اتحادیه  عکاسان و فیلمبرداران مراجعه می کنیم و طبق قانون اقدام می نمائیم

مراحل کارهائی که باید انجام دهیم.

مدارک لازم را طبق جدول زیر تهیه و به اتحادیه ارائه می دهیم.

آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی
موضوع : ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
توسط اتحادیه های صنفی

............

ماده 1 :  هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

 

موفق باشید...