مراسم افتتاحیه سالن اجتماعات شهدای اصناف و کمیسیون نظارت...

سالن اجتماعات شهدای اصناف افتتاح شد ....

سالن اجتماعات شهدای اصناف و کمیسیون نظارت شهرستان ، شبا حضور نماینده محبوب شهرمان جناب آقای صرامی و جمعی از مسؤلین ادارات و ارگانها، هیئت رئیسه اتاق اصناف و هیئت مدیره اتحادیه ها افتتاح گردید.


مراسم افتتاحیه سالن اجتماعات شهدای اصناف و کمیسیون نظارت

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان خمینی شهر

..........................

امروز سوم اسفند ماه 1392

سالن اجتماعات شهدای اصناف و کمیسیون نظارت شهرستان

با حضور نماینده محبوب شهرمان جناب آقای صرامی و جمعی از مسؤلین ادارات و ارگانها،

هیئت رئیسه اتاق اصناف و

هیئت مدیره اتحادیه ها افتتاح گردید.

....................

.........................

.....................................

......................................................

......................................

.................................................

.............................

.....................................

..........................

..........................................

 

................................

...........................

......................................

................................

.....................

....................

 

سوم اسفند 1392  محمدعلي سلطاني