آموزش عکاسی

به منظور ارتقاء سطح دانش وکارباسیستم های دیجیتال وبه روز شدن اطلاعات و آگاه شدن همکاران از تجهیزات جدید عکاسی اعم از آموزش تکنیک های عکاسی ، نورپردازی ، مدلیگ ،مشاوره ،تهیه و نصب.اتحادیه درنظر دارد به صورت گروهی یا خصوصی کلاسهای دائر نماید. درصورت تمایل فرم عضویت درسایت را تکمیل نمائید ونظرات خودرا نیز اعلام فرمائید.