اساسنامه اتحادیه های صنفی

ماده 1)

در اجراي ماده 21 قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي و انجام وظايف مقرر در قانون و آيين‌نامه‌هاي مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنف و بهبود وضع پيشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف‌كنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهيل روابط افراد صنفي با موسسات دولتي و خصوصي اتحاديه‌اي به نام اتحاديه‌صنف تشكيل مي‌گردد.


اساسنامه اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران شهرستان خمینی شهر

فصل اول

هدف و كليات

ماده 1)

در اجراي ماده 21 قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي و انجام وظايف مقرر در قانون و آيين‌نامه‌هاي مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنف و بهبود وضع پيشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف‌كنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهيل روابط افراد صنفي با موسسات دولتي و خصوصي اتحاديه‌اي به نام اتحاديه‌صنف تشكيل مي‌گردد.

تبصره: اتحاديه فوق‌الذكر تشكيلاتي است صنفي و غير سياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه به اختصار اتحاديه ناميده مي‌شود.

ماده 2)

اتحاديه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارند.

ماده 3)

محل اصلي اتحاديه شهرستان  شهرستان خمینی شهرميدان امام حسین (ع) بلوار منتظری  شماره تلفن 33611000 - 33614445 - 031 مي‌باشد.

تبصره: تغيير محل اتحاديه منوط به تصويب هيات‌مديره اتحاديه و تاييد مجمع امور صنفي مربوطه مي‌باشد و بايستي ظرف مدت يك هفته به وزارتخانه و سازمان‌هاي ذيربط و اعضاي اتحاديه به نحو مقتضي اعلام گردد.

ماده 4)

عضويت اتحاديه براي كليه اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي كه طبق تعريف ماده 2 قانون نظام صنفي، در صنف شهرستان مشمول شناخته مي‌شوند، الزامي بوده و كليه اعضا مكلفند مقررات اين اساسنامه و همچنين ساير مقرراتي را كه در اجراي قانون تدوين و برقرار مي‌شود رعايت نمايند.

تبصره:طرحها و برنامه‌ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي ارتباط دارد، پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده 5)

براي هريك از اعضاي اتحاديه كه داراي پروانه‌كسب مي‌باشند كارت عضويت كه داراي شماره مسلسل باشد صادر و تسليم مي‌گردد. مشخصات كارت عضويت در دفتري كه در اتحاديه خواهد بود ثبت و نگهداري مي‌شود.

فصل دوم

اركان اتحاديه

ماده 6)

هيات‌مديره اتحاديه مركب از 5 نفر است كه وفق آيين‌نامه اجرايي انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي انتخاب مي‌شوند.

تبصره 1:هيات‌مديره اتحاديه از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را به عنوان نايب‌رييس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي‌كنند. مدت خدمت و مسووليت اعضاي هيات‌مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود.

در اتحاديه‌هايي كه تعداد اعضاي هيات‌مديره آن هفت نفر است دو نفر نايب‌رييس و دو نفر بازرس خواهند داشت.

تبصره 2: رييس هيات‌مديره علاوه بر دعوت از اعضا، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رييس هيات‌مديره بالاترين مقام اجرايي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رييس، نايب‌رييس وظايف و اختيارات وي را برعهده مي‌گيرد.

ماده 7)

براساس ماده 24 قانون نظام صنفي هيات‌مديره هر اتحاديه مكلف‌است از خدمات يك نفر كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام‌وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت بكارگيري افراد ديپلمه به‌عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي، مجري مصوبات هيات‌مديره و منتخب آن است و با جايگزين‌شدن هيات‌مديره جديد مستعفي تلقي مي‌شود. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 8)

اتحاديه حداقل داراي پنج كميسيون به شرح زير خواهد بود:

الف) كميسيون رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به شكايات ارباب‌رجوع و مشتري و نظارت در حسن انجام كار و رعايت مقررات و اصول كسب و كار توسط افراد صنفي

ب) كميسيون حل اختلاف به منظور رسيدگي به اختلاف بين اعضاي اتحاديه و يا اعضاي اتحاديه با ساير صنوف

ج) كميسيون بازرسي به منظور نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي تحت پوشش

د) كميسيون فني به منظور نظارت بر حسن انجام كار افراد صنفي از نظر مسايل فني و تخصصي، انجام آزمون صلاحيت فني از متقاضيان دريافت پروانه‌كسب با هماهنگي سازمانهاي ذي‌ربط جهت مشاغل فني و رعايت مقررات و اصول كسب توسط افراد صنفي

هـ) كميسيون آموزشي به منظور فراهم‌نمودن شرايط براي ارتقاي سطح علمي اعضاي واحد صنفي با برپايي كلاسهاي آموزشي تئوري و عملي به طور مستقل يا با كمك سازمان‌هاي دولتي يا غير دولتي

ماده 9)

جلسات هيات‌مديره به طور عادي هر هفته يكبار، در روز معين در محل اتحاديه تشكيل مي‌گردد و هرگاه روز مذكور مصادف با تعطيل شود روز بعد از تعطيل، جلسه هيات‌مديره تشكيل خواهد شد.

ماده 10)

تشكيل جلسه فوق‌العاده با دعوت رييس و در غياب وي با دعوت نايب‌رييس بلامانع است. تشخيص ضرورت تشكيل جلسه فوق‌العاده منوط به پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه‌هاي داراي هيات‌مديره پنج نفره و چهار نفر از اعضاي هيات‌مديره در اتحاديه‌هاي داراي هفت‌نفر هيات‌مديره خواهد بود.

ماده 11)

جلسات هيات‌مديره را رييس و در غياب وي نايب‌رييس اداره خواهد نمود و تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات هيات‌مديره به‌عهده دبير مي باشد و در غياب وي، رييس جلسه يكي از اعضاي هيات‌مديره را براي انجام اين وظيفه انتخاب مي‌نمايد.

ماده 12)

صورت مذاكرات و تصميمات هيات‌مديره در دفتر مخصوص (دفتر صورتجلسات) ثبت مي‌شود و در پايان هر جلسه به امضاي عده حاضر خواهد رسيد. هيات‌مديره مسوول حفظ و نگهداري دفتر مزبور مي‌باشد.

ماده 13)

جلسات عادي هيات‌مديره با حضور حداقل نصف به اضافه يك اعضا رسميت دارد و مصوبات آن با اكثريت نسبي حاضران در جلسه و در صورت تساوي آرا، راي طرفي كه رييس جلسه در آن است معتبر خواهد بود.

ماده 14)

در مواردي كه هريك از اعضاي هيات‌مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب و در ظرف مدت شش ماه از حضور در جلسات عادي يا فوق‌العاده خودداري نمايد مراتب بايد از طرف هيات‌مديره به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام شود، مجمع مذكور مكلف‌است طي مدت يك ماه به موضوع رسيدگي نمايد و درصورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به كميسيون نظارت شهرستان مربوطه اعلام نمايد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 15)

درصورتي كه پس از رسميت‌يافتن جلسه هريك از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترك نموده و با خروج خود جلسه را از اكثريت بيندازد، در حكم غايب بدون عذر موجه محسوب‌شده و مطابق با ماده فوق با وي رفتار خواهد شد.

تبصره: اعضاي هيات‌مديره براي عدم حضور خود در هريك از جلسات هيات‌مديره بايد از رييس جلسه اجازه بگيرد و موضوع توسط رييس هيات‌مديره به اطلاع اعضا رسيده و درصورتجلسه ثبت خواهد شد.

ماده 16)

درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيات‌مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيات از نصاب مقرر در ماده 22 قانون نظام صنفي خارج شود، كميسيون نظارت مكلف‌است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيات‌مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت ماموريت هيات‌مديره مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت ماموريت هيات‌مديره ادامه خواهد يافت.

تبصره: اعضاي هيات‌مديره كه به عنوان بازرس انتخاب مي‌گردند عضو كميسيون بازرسي اتحاديه بوده و مي‌بايست نسبت به مواردي كه در آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفي درخصوص وظايف كميسيون مزبور پيش‌بيني شده‌است اقدام نمايند.

ماده 17)

نظم جلسات هيات‌مديره با رييس جلسه است و هريك از اعضا كه برخلاف نظم رفتار كنند، مراتب از طرف رييس جلسه به او اخطار مي‌شود و در صورت تكرار به دستور رييس از جلسه اخراج شده و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گرديد.

تبصره:درهريك از جلسات هيات‌مديره حداكثر سه نفر مي‌توانند هريك به مدت ده دقيقه قبل از دستور صحبت نمايند. براي رعايت نوبت اعضا موظفند درخواست خود را در اين رابطه به صورت كتبي به دبير جلسات هيات‌مديره تحويل نمايد. افراد براساس تقدم ارايه درخواست صحبت خواهند كرد.

ماده 18)

مذاكرات در جلسات هيات‌مديره با اجازه رييس جلسه و رعايت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت مي‌گيرد.

ماده 19)

وظايف و اختيارات هيات‌مديره به شرح زير است:

1- ارايه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه‌كسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي

2- اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب قانون نظام صنفي به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

3- ارايه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي

4- صدور پروانه‌كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان و رعايت قوانين و مقررات مربوطه

5- ابطال پروانه‌كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات قانون نظام صنفي و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي‌شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.

6- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي‌ماه هرسال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب

7- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هرسال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب

8- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي

9- تشكيل كميسيون‌هاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيون‌هاي ديگر مصوب هيات عالي نظارت

10- وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت طبق مقررات مربوط

11- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده‌فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.

12- ارايه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه‌كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت

13- بررسي و تهيه فهرست انواع كالاهاي مورد عرضه رسته‌هاي تحت پوشش اتحاديه

14- مراقبت در اجراي تصميمات مجمع امور صنفي و كميسيون نظارت درباره ساعات كار و تعطيلات واحدهاي صنفي

15-مراقبت در حسن اجراي وظايف قانوني كه به عهده اتحاديه محول شده و مي‌شود

16- ساير مواردي كه در قانون نظام صنفي پيش‌بيني‌شده‌است.

فصل سوم

امور مالي

ماده 20)

هيات‌مديره مكلف‌است حساب جاري در يكي از بانك‌هاي كشور به نام اتحاديه افتتاح و كليه وجوه دريافتي مربوط به اتحاديه در حساب مزبور واريز و تمام پرداخت‌ها را نيز از حساب بانكي با صدور چك انجام دهد.

تبصره: هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب‌جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد.

ماده 21)

چك‌ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالي و حقوقي با امضاي رييس و امضاي ثابت خزانه‌دار وبامهراتحاديه معتبر خواهد بود و در غياب رييس، نايب‌رييس امضا خواهد كرد.

تبصره: چك‌ها، اوراق بهادار و اسناد و مهرهاي اتحاديه مي‌بايست در محل اتحاديه نگهداري و استفاده شده و خروج آنها از اتحاديه ممنوع باشد.

ماده 22)

نامه‌هاي اداري و استخدامي و اسناد غير مالي اتحاديه با امضاي رييس و در غياب او به امضاي نايب‌رييس و مهر اتحاديه صادر مي‌شود.

ماده 23)

اتحاديه مي‌تواند حق عضويت اعضاي صنفي را به صورت يكجا يا به تقسيط طي مدت يكسال و حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد. اعضاي اتحاديه حق عضويت خود را به حساب جاري اتحاديه در بانك واريز و يك نسخه از رسيد بانكي را به اتحاديه ارايه مي‌نمايند و دريافت هرگونه وجهي به صورت نقدي در اتحاديه ممنوع است.

ماده 24)

خزانه‌دار اتحاديه مكلف‌است آخر هر ماه صورت وجوه وصولي اتحاديه را تهيه و در اولين جلسه هيات مديره كه پس از پايان هر ماه تشكيل مي‌شود گزارش نمايد. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هيات‌مديره منعكس خواهد شد.

ماده 25)

درآمد و هزينه‌هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان ارديبهشت‌ماه هر سال جهت بررسي به مجمع امور صنفي ذيربط ارايه خواهد شد.

ماده 26)

هيات‌مديره مكلف‌است هر سه ماه يكبار نسبت به پرداخت وجوهي كه براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون نظام صنفي پيش‌بيني گرديده‌است به حساب مجمع امور صنفي ذيربط اقدام نمايد.

ماده 27)

مسووليت اعضاي هيات‌مديره نسبت به اموال متعلق به اتحاديه اعم از منقول، غير منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه، به منزله مسووليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده 28)

اتحاديه مي‌تواند با كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آرم مخصوصي را براي خود تهيه كند.

ماده 29)

 اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

 ماده 30)

 ساير موارد پيش‌بيني‌نشده در اين اساسنامه مطابق قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.

 ماده 31)

 اين اساسنامه مشتمل بر سه فصل و 31 ماده و 10 تبصره در تاريخ توسط وزير محترم بازرگاني تاييد و به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفي مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي تحت شماره در وزارت بازرگاني به ثبت رسيده‌است.

سيد مسعود ميركاظمي

وزير بازرگاني

تاييد كننده: محمدصادق مفتح معاون توسعه بازرگاني داخلي

تهيه‌كننده: سيدحسين فرجي رييس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت