ابلاغیه شورای اصناف کشور

ابلاغیه شورای اصناف کشور در خصوص عدم استفاده از حروف و کلمات بیگانه و تصاویر خارج از عرف ممنوعیت استفاده ار اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه