نمونه نورپردازی درآتلیه

در این مطلب ۱۰ مدل نورپردازی را به شما یاد خواهیم داد که مطمئنن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تمام این ده مورد همراه با تصاویر و نتایج نهایی خواهد بود. این را همیشه مد نظر داشته باشید که در نورپردازی خلاقیت حرف اول را میزند و شما با الهام گرفتن از این روش ها و خرج کردن کمی خلاقیت می توانید عکس های زیبایی با نورپردازی های زیبا خلق کنید. اگر می خواهید نتایج بهتر شوند پس سعی کنید تقلید نکنید و خودتان راهی بهتر کشف کنید.


نمونه نورپردازی در آتلیه (آموزش تصویری)

در این مطلب ۱۰ مدل نورپردازی را به شما یاد خواهیم داد که مطمئنن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تمام این ده مورد همراه با تصاویر و نتایج نهایی خواهد بود. این را همیشه مد نظر داشته باشید که در نورپردازی خلاقیت حرف اول را میزند و شما با الهام گرفتن از این روش ها و خرج کردن کمی خلاقیت می توانید عکس های زیبایی با نورپردازی های زیبا خلق کنید. اگر می خواهید نتایج بهتر شوند پس سعی کنید تقلید نکنید و خودتان راهی بهتر کشف کنید.

نمونه اول

نورپردازی پرتره

زاویه ها و محل قرار گیری نورها و فلاشها

تنظیمات و توضیحات

نمونه دوم

نورپردازی در عکاسی

زاویه ها و محل قرار گیری نورها و فلاشها

فلاش ها

تنظیمات و توضیحات

نمونه سوم

زاویه ها و محل قرار گیری نورها و فلاشها

تنظیمات و توضیحات

نمونه چهارم

زاویه ها و محل قرارگیری

توضیحات و تنظیمات

نمونه تصویر پنجم

زاویه ها و محل قرار گیری

تنظیمات و توضیحات

ششمین تصویر

محل قرار گیری سوژه و تجهیزات

تنظیمات

هفتم

هشتمین تصویر

تصویر نهم

آخرین نمونه

امیدوارم از این نمونه ها استفاده کرده باشید. در آینده باز هم بهترین این تصاویر را در سایت همراه با راهنمای نورپردازی برایتان می گذاریم. نظر خود را راجع به اینگونه آموزشهای نورپردازی در زیر ثبت کنید.

حمايت از ما

( برگرفته از سایت عکاسی ایران)


یک دیدگاه بنویسید
8 + 4