شرایط اخذ پروانه

شرایط مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صنفی در اتحادیه برای اخذ پروانه کسب

 وایجاد واحد صنفی:

آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی موضوع : ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب


ماده 1 : هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

ماده 2 : اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.

تبصره 1 : اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبتنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

 ارائه گواهی مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای که به تائید کمیسیون فنی اتحادیه برسد.

 آزمون ورودی و تست مهارت فنی تئوری و عملی ( نورپردازی ، کادربندی، رتوش) توسط کمیسیون فنی اتحادیه.

ارائه گواهی سه سال سابقه کارو حسن رفتاردررسته مربوطه که به تائید کمیسیون فنی اتحادیه برسد.

ارائه گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه.

ارائه آخرین مدرک تحصیلی (باستثنای متقاضیان بالای 50 سال )

رعایت فاصله صنفی از مقابل و طرفین (کوتاه ترین مسیرعبور)

مساحت واحد صنفی برای ایجاد عکاسی 30 مترمربع ، برای آتلیه عروس 45 مترمربع ، برای دفتر فیلمبرداری وفروشگاه و تعمیرگاه لوازم عکاسی 12مترمربع ،برای لابراتوارظهوروچاپ عکس 65 مترمربع می باشد.

متاهل بودن متقاضیان عکاسی و آتلیه عروس الزامیست.

 مدارک مورد نیاز و استعلام ها و مراحل اخذ پروانه کسب

 درقسمت (مراحل درخواست پروانه کسب...)